Ciao

会员:Ciao (第1号会员,2018-01-09 16:13加入)

主贴: 42     回贴: 174

网站: https://tsai1993.github.io/

关于:
新注册用户请填写个人简介。

Ciao

受够了 google scholar,推荐替代品

分享发现Ciao • 2018-03-23 11:56 • 最后回复 daidai
Ciao

试行新的封禁和删贴规则

站务Ciao • 2018-03-21 21:55 • 最后回复 daidai
Ciao

社会信用低,不能坐飞机

吐槽Ciao • 2018-03-19 13:52 • 最后回复 wangjieke
Ciao
Ciao
Ciao

大兄弟,别闹了,再闹关闭注册了

吐槽Ciao • 2018-03-15 13:36 • 最后回复 Ciao
Ciao

删除最近两天的水帖

站务Ciao • 2018-03-14 18:45
Ciao

今天谁在这里调皮了?

吐槽Ciao • 2018-03-21 14:37 • 最后回复 majunyi
Ciao
Ciao

代友人分享一本书《大典》

读书Ciao • 2018-03-15 12:27 • 最后回复 Sunshine
Ciao

貌似是海外版知乎

分享发现Ciao • 2018-03-05 21:33
Ciao

weiboscope 很好玩

分享发现Ciao • 2018-03-02 13:55 • 最后回复 daidai
Ciao

推荐中国改革信息库

分享发现Ciao • 2018-02-28 17:15 • 最后回复 Ciao
Ciao

貌似本论坛已经被认证了

分享发现Ciao • 2018-03-03 00:53 • 最后回复 daidai
Ciao

石头终于落地了

吐槽Ciao • 2018-02-25 16:54
Ciao
Ciao

汤兰兰事件跟踪感想

吐槽Ciao • 2018-02-13 22:33 • 最后回复 Ciao
Ciao

试用 ipfs,很激动

分享发现Ciao • 2018-02-03 13:05 • 最后回复 Tachikoma
Ciao

网络连接的封锁与反封锁

梯子Ciao • 2018-02-02 10:39 • 最后回复 Ciao
Ciao

无聊,分享一首歌

音乐Ciao • 2018-01-30 21:23